Salon w Ogrodzie®

POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONY INTERNETOWEJ WWW.SALONWOGRODZIE.PL

1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników
jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się
bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.
2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna,
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca
z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.
3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych
Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a
także informuje o używaniu plików cookies.
4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne,
zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz
zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Pan Bartłomiej Spychała,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: BHS GRUPA Bartłomiej Spychała, z
siedzibą przy: ul. Piotra Skargi 28, 67-200 Głogów, NIP: 6932118140 (zwany dalej:
„Właściciel”).
2. Z Administratorem można się kontaktować drogą e-mail: salonwogrodzie@gmail.com
bądź za pomocą poczty tradycyjnej: ul. Piotra Skargi 28, 67-200 Głogów.

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
– zawarcia i realizacji umowy na dostawę towarów i usług
– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, komunikacji i przekazywania
informacji o stanie zamówienia,
– zapewnienia wszystkich świadczeń realizowanych przez firmę,
– realizowania wszystkich czynności niezbędnych do wykonania umowy w tym realizacji
montażu, serwisu, reklamacji itp.,
– zapewnienie obsługi płatniczej,

– marketingu produktów i usług,
– obsługa zgłoszeń w tym np. formularz kontaktowy, e-mail,
– organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych działań marketingowych
– zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy dla Pani/ Pana drogą
elektroniczną, w tym egzekwowanie, przestrzeganie oraz przeciwdziałanie oszustwom i
nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu,
– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności
(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
2. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i
promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, w
celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych
produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.
3. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków,
ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do
wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem
dokumentacji podatkowej.
4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego
produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami
Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów
trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

III. RODZAJ DANYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe, których dobrowolne podanie jest niezbędne do:
– zawarcia i realizacji umowy na dostawę towarów i usług
– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, komunikacji i przekazywania
informacji o stanie zamówienia,
– zapewnienia wszystkich świadczeń realizowanych przez firmę,
– realizowania wszystkich czynności niezbędnych do wykonania umowy w tym realizacji
montażu, serwisu, reklamacji itp.,
– zapewnienie obsługi płatniczej,
– marketingu produktów i usług,
– obsługa zgłoszeń w tym np. formularz kontaktowy, e-mail,
– organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych działań marketingowych

– zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy dla Pani/ Pana drogą
elektroniczną, w tym egzekwowanie, przestrzeganie oraz przeciwdziałanie oszustwom i
nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu,
– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności
(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.
2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody
Użytkownika.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie
przetwarzania danych osobowych.
2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych
osobowych.
3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nie przetwarzania danych może dotyczyć
wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na
otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych.
Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika
zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi
przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już
dokonane czynności.
4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator
usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane
czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze
wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi
osobowymi.
5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych
osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych
osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do
przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas

dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz
ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi
osobowymi.
6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez
określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co
administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane
czynności.
7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi,
przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do
administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane
osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby
administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia,
administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe
Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na
bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie
pochodzi od osoby uprawnionej.
8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od
otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do
wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone.
Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w
celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem
przechowywania danych.
2. Informacje, dotyczące umowy, przechowuje się w celach dowodowych, przez okres trzech
lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z Użytkownikiem.
Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia
roszczeń umownych.
3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych
transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi
roszczeniami np. z tytułu rękojmi.
4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem, dane
osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika na stronie
internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wysunięcia żądania przez
Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia
sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom
współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w
celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania
informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników,
którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).
2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe
Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane
innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.
3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii
Europejskiej.
4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i
ust. 2 rozporządzenia RODO.

VIII. PLIKI COOKIES

1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej
łącznie nazywane: „cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony
internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one
wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania
strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który
strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem
śledzenia informacji, dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one
zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony
internetowej do Użytkownika.
3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez
czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki
cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową,
jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.
4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
5. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez
administratora.
6. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z
obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
7. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje
pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w
pamięci urządzenia.
8. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić
przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja

cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować
ustawienia w przeglądarce.
9. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne
korzystanie ze strony internetowej.
10. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona
zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób
skuteczny, bezpieczny i spójny;
b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co
pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i
pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych
użytkowników;
c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na
stronie internetowej;
d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i
informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów,
administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;
e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony
internetowej;
f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu
możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są
najbardziej popularne dla Użytkowników.